Zásady zpracování dat (GDPR)

Co jsou to osobní údaje?

 • veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat

Co je to zpracování osobních údajů?

 • jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení

Za jakým účelem se mé osobní údaje zpracovávají a jakých osobních se údajů se to týká?

 • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely
  • plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, především poskytování objednaných služeb vč. služeb servisní podpory
  • dodržení našich zákonných povinností
 • s ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy
  • jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů
  • datum narození
  • bydliště, doručovací adresa, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů
  • e-mailová adresa a telefonní číslo
  • IP adresa, ze které k námi poskytované službě přistupujete
  • informace o zařízení, pomocí nichž využíváte naše služby
 • údaje o tom, jaké služby a v jakém rozsahu od nás využíváte zpracovává sytém Adminus CRM, jaká je kvalita připojení jednotlivých zařízení zpracovává systém Metronet, informace o tom, jaké webové stránky sleduje konkrétní IP adresa zpracovává systém FlowPro. Systémy nejsou vzájemně propojené a nejde tudíž strojově přiřazovat k Vašemu jménu konkrétní provoz, to se děje až na základě případného soudního rozhodnutí ručně.
 • zpracování Vašich osobních údajů pro účely splnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany

Potřebujete ke zpracování údajů můj souhlas?

 • v současné době nikoli, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v režimech, k nimž výslovný souhlas není potřeba

Kdo je to správce a kdo má přístup k mým osobním údajům?

 • správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky
 • Vaše osobní údaje zpracováváme především my, HelaPC s.r.o., IČO: 25999281, se sídlem Lochenice 20, Předměřice nad Labem, 50302 – jsme tedy správcem Vašich osobních údajů
 • dále má k Vašim osobním údajům v rozsahu uvedeném v bodě 3) přístup i společnost PRO-ISP s.r.o., IČO: 27527719, spisová značka: C 198683 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem U Schodů 122/5, Praha 9, s níž má naše společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Společnost PRO-ISP s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely zajištění fungování našeho Call centra, pro vlastní potřebu však osobní údaje nevyužívá, je tedy zpracovatelem osobních údajů.

Jak dlouho mé osobní údaje zpracováváte?

 • Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli
 • po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let)
 • dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky)

Jaká jsou má práva?

 • právo na informace o zpracování
 • veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním memorandu
 • pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže
 • právo na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz
  • máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování
  • zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů
  • část Vašich osobních údajů, které zpracováváme, je Vám k dispozici v uživatelském rozhraní na našich internetových stránkách.Toto uživatelské rozhraní umožňuje, údaje také opravovat či měnit
  • pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, máte právo na jejich výmaz
 • právo vznést námitku
  • námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy
  • na základě námitky jsme (v případě její oprávněnosti) povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit
  • bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul
 • právo na přenositelnost údajů
  • pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte
 • právo podat stížnost u ÚOOÚ
  • kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz
 • právo na omezení zpracování
  • v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění
  • zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní
 • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů
  • toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody

Naše kontaktní údaje

 • kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy info@hd-net.cz nebo písemně na sídlo naší společnosti Chlum 89, 503 12 Všestary